Gedichtensite en gedachten over de Veluwe, Wadden en nog meer van mees Peet

Label: kinderen

Stoffige onderwijs geheimen van vijftig jaar geleden

stoffige onderwijs geheimen
Laatst had ik eindelijk eens wat tijd om van alles op te ruimen. Je zult misschien zeggen: “Hoe kan dat nou? Zoveel vrije tijd heb je tegenwoordig als onderwijsgevende toch niet meer.”
Nee, het was ook heel bijzonder. Want ik ben gepensioneerd. Daarom zijn de stoffige onderwijs geheimen van vijftig jaar geleden het vermelden waard

Maar goed. Ik was bij mij thuis de zolder aan het opruimen. Ik stuitte daar op een grote doos met allerlei spullen van zeker vijftig jaar geleden. Er zat van alles is: een oud leerplan (dat in die tijd alleen veranderde, als men een nieuwe methode aanschafte) van slechts 10 pagina’s; een oud schriftje met de gegevens van de teldata; een schrift met verslagen van de teamvergadering (die werd 1 of 2 keer per jaar gehouden); een schrift met de besteding van de gelden voor leer- en verbruiksmiddelen.

Tenslotte vond ik nog een cahier dat blijkbaar was gepromoveerd tot weekagenda. Hierin stond per dag vermeld, wat het hoofd der school zoal deed naast zijn gewone werk als groepsleerkracht.

De werkweek vijftig jaar geleden

Van maandag tot en met zaterdag werd er lesgegeven. Elke dag van 8.30u. tot 11.45u. en van 13.45u. tot 15.30u. ’s Woensdags- en zaterdagmiddag hadden de kinderen vrij. Af en toe kwam er een leverancier met slechts één aktetas aan de deur.
Soms werd er opgebeld. Dan rinkelde de zwarte bakelieten telefoon in de klas van het hoofd. Lesgeven aan zo’n 40 tot 45 leerlingen was normaal.

Orde en netheid stonden hoog in het vaandel. Enkele cactussen en vetplanten trachtten de huiselijkheid in het lokaal te bevorderen.
Eén keer per jaar kwamen de Kinderzegels, Sinterklaas en Piet, de schoolarts en de tandarts. Ook kregen de kinderen eens per jaar een filmvoorstelling op zolder. De ene keer ‘Jantje in Dromenland’, het andere jaar een stoterige film over een als egel uitgedoste marionet.
Het leukste vonden wij, leerlingen, als de films achteruit werden teruggespeeld. Dan gierden we het uit.

De harde realiteit van stoffige onderwijs geheimen

Pleinwacht was er niet. Het team dronk in de pauze gezamenlijk koffie. De meeste leerkrachten rookten voor de klas. Regelmatig mocht een leerling zelfs naar de sigarenboer om een pakje sigaretten te halen voor zijn of haar meester.

’s Zomers werd er op het plein wel eens gevolleybald door het team. Het was niet alleen spannend om te zien, maar ook heel komisch: je meester in een te lange korte broek met daaronder een paar ultra witte benen.
Bij ziekte van een collega werd het hoofd niet geplaagd door vervangingsfondsen, invallijsten, wachtgeldverplichtingen en dergelijke. Nee, de kinderen werden naar huis gestuurd.

“Ik moet jullie iets vervelends vertellen”, sprak het hoofd dan tot de desbetreffende klas.
“Jullie meester is ziek. Dus gaat allen naar huis.”
Een gejuich was meestal het gevolg. En met wat leedvermaak naar de anderen zwermden de leerlingen uit, in groepjes of alleen.

Geen Formatieplan,  Schoolwerkplan of Nascholingsplan. Laat staan een  Strategisch Beleidsplan, of Personeelsbeleidsplan. Functioneringsgesprekken en Beoordelingsgesprekken bestonden helemaal niet. Het personeel werkte gewoon hard.

Werkvergaderingen, commissiebijeenkomsten, werkgroepen en cursussen waren helemaal niet nodig. Onze voorgangers moesten het allemaal alleen doen. Wat wisten ze toch weinig.

Tegenwoordig is alles beter? Vergeet het maar.

Nee, er is veel veranderd. Maar of dat ook tot verbeteringen heeft geleid betwijfel ik. Kijken we naar de essentie van ons werk, dan gaat het maar om één ding: het begeleiden van elk kind in zijn groei naar volwassenheid. Dat vraagt niet om stapels papier, maar om inzicht, liefde en realiteitszin.

Juist de bedrijfsmatige aanpak van het onderwijs is funest voor de leerlingen en leraren. Al het geld, dat opgeslokt wordt door managers, bestuursgebouwen en het middenmanagement kan vele malen beter besteed worden. Namelijk aan de leerlingen zelf en de leraren.  Stoffige onderwijs geheimen van vijftig jaar geleden kunnen je ogen openen.

Passend Onderwijs vooral veel bureaucratie

DSC_2914

Tegenwoordig moet alles vast gelegd worden. Of dat nu op papier is, of digitaal. Door de toename van de bureaucratie neemt de werkdruk ook toe. In de praktijk blijkt, dat Passend Onderwijs vooral veel bureaucratie is. En de leerling is de pineut.

Bureaucratie kan worden opgevat als het geheel van administratieve- en overleg taken in het onderwijs. Vooral speelt dit probleem rond de leerlingenzorg. Door de invoering van het Passend Onderwijs zijn er tal van nieuwe taken bij gekomen. Je kunt dan denken aan het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en het uitvoeren van de zorgplicht. In het speciaal onderwijs zie je een daling van het aantal leerlingen. Het aantal zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs is echter sterk toegenomen.

Dat is een probleem, zeker als daarvoor geen routines en deskundigheid hebt op de school. Men kan die wel ‘inkopen’ via het Samenwerkingsverband. Dat betekent dat je allerlei formulieren bij je aanvraag moet invullen. Uiteindelijk beslist de PCL of de aanvraag wordt gehonoreerd.  De meeste onderwijsprofessionals geven aan dat deze administratieve taken veel extra tijd kosten.

Passend Onderwijs: papier, papier, papier

Tegenwoordig heeft elke school een boekenkast met protocollen. Of het nu gaat om schaatsen met de klas, het schoolkamp, het begeleiden van studenten, of huiselijk geweld, er is een prachtig protocol voor.
Komt je kind in de zorg rond passend onderwijs terecht, dan begint er een heuse papiermolen te draaien. Of dat nu digitaal is, of op papier, dat maakt geen verschil.

Handelingsplannen, groepsplannen, ontwikkelingsperspectieven, leerlijnen, leerroutekaarten en zo zou ik er nog een paar kunnen opnoemen.
Het maken van al deze plannen en het uitwerken en bijhouden ervan kost heel wat tijd. En er moet er veel overlegd worden. Want je werkt tegenwoordig als leraar niet meer alleen met een leerling. Zo is er de remedial teacher, de intern begeleider, de bouwcoördinator en de zorgcoördinator. Zij moeten ook meepraten en meebeslissen. Oh, ja, de ouders, die zou je bijna vergeten.

Passend Onderwijs: de praktijk

Onlangs had ik een gesprek met een leraar uit groep 6 van ‘De Bokkensprong’ uit Doorn. Meester Jan van Lispelen liet me zien wat hij allemaal moest doen om een kind met adhd te begeleiden in zijn groep van 32 leerlingen.
“Kijk, dit is het dossier van Diederik” en hij toonde me twee dikke ordners vol met papieren, onderzoeken, verslagen, aanvragen etcetera.

Ik was meteen onder de indruk.
“Maar”, zei hij enthousiast, “ik heb gelukkig ook alles digitaal. Voor de zekerheid print ik altijd alles uit, want je weet het maar nooit. Laatst hadden we een storing op onze server, waardoor we drie dagen niet bij onze dossiers konden.”
“Heb je al die papieren nodig?” vroeg ik belangstellend, terwijl ik de ordners eens doorbladerde.
“Nee, ik zelf niet. Ik ken Diederik heel goed. Gewoon een hartstikke leuk kind. Ik weet wat ik aan hem heb. Hij weet precies wat hij aan mij heeft. Daarvoor hebben Diederik en ik die hele papierwinkel niet nodig”, zo legde van Lispelen mij uit.

“Maar waarom doe je dit dan allemaal?”, vroeg ik bijna. Even wachtte hij en keek mij strak aan.
Toen ging hij in op mijn vraag: “Allereerst hebben we de inspectie. Die wil vooral verantwoording zien van alles wat je doet, of niet gedaan hebt. Vervolgens hebben we het Samenwerkingsverband: je krijgt geen ondersteuning, als je niet een hele batterij aan aanvraagformulieren hebt ingediend”.

Passend Onderwijs Kafka-achtig

Van Lispelen nam een slok van de lauwe koffie en vervolgde zijn betoog: ”Onze zorgstructuur vraagt eveneens het nodige. Want zij willen zich eveneens kunnen verantwoorden naar de Inspectie en het bestuur. We leggen bijna elke zucht die we slaken, of scheet die we laten vast.”
“Hoe houd je dit vol en hoeveel tijd ben je er mee kwijt?” vroeg ik verbaasd.
“Och, dat valt best mee, ik besteed ongeveer twee uur per dag aan deze Kafka-achtige routines”, lachte hij me ondeugend toe.
“Maar, ik zou die tijd veel liever besteden aan mijn leerlingen”, reageerde hij fel.

“En weet je wat nu zo raar en rot is? Door al die onnodige taken, die je er bij moet doen, heb ik bijna geen tijd voor m’n eigen kinderen”, sprak hij gewetensvol.
“Mijn kinderen kennen me alleen van de zondag”. En even zakte zijn hoofd in z’n handen.
“Gelukkig zijn mijn vrouw en kinderen geweldig en begrijpen ze me en daar ben ik erg dankbaar voor”.

We moeten nooit vergeten het kind te zien in de leerling

Ik nam afscheid van meester van Lispelen en wenste hem veel sterkte toe. Hij borg de ordners op in een kast, waar er nog dertig stonden.
“En denk er aan”, riep hij me na, “We moeten nooit vergeten het kind te zien in de leerling en niet het dossier!”
Dat was voor mij het bewijs, dat van Lispelen een kanjer was, die alles deed voor zijn groep en niet keek naar etiketten en protocollen. Passend Onderwijs vooral veel bureaucratie, helaas!

Echte topleraren vergeet je nooit

Echte topleraren vergeet je nooit

Wie was je favoriete leraar? Van welke leraar stak je het meeste op? Bijna iedereen is in staat hierop antwoord te geven. Was het die leraar geschiedenis, die zo geweldig kon vertellen? Of de tekenleraar, die jouw talenten ontdekte en stimuleerde daar mee verder te gaan? Of de leraar, die je regelmatig een schouderklopje gaf? Want echte topleraren vergeet je nooit. 

Topleraren waar leerlingen mee weglopen

De topleraren, waar de leerlingen mee weg lopen, dat zijn leraren die niet alleen pedagogisch sterk zijn. Nee, dat zijn leraren die didactisch eveneens het nodige in hun mars hebben. Zij zijn in staat op effectieve wijze les te geven. Zij gaan (en hun leerlingen ook) effectief om met de lestijd. Daardoor lukt het hen om tijd over te hebben voor de zogenaamde ‘leuke dingen’.

Een effectieve leraar is gek op les geven. Hij/zij bezit die passie en straalt dat helemaal uit. Heb je dat niet, dan is het bijna niet mogelijk om effectief les te geven. Kinderen voelen feilloos aan of je ervoor gaat, of niet. Merken ze, dat je om één of andere reden, niet die passie hebt, dan kan een klas je maken en breken.

Een effectieve leraar demonstreert een zorgzame houding. Zo’n leraar raakt niet verstrikt in de hectiek van alle dag, toetsen en externe invloeden. Zij blijven oog houden voor hun leerlingen en hun thuissituatie. Zo’n leraar zegt niet ‘Dat is na schooltijd, of buiten het plein, dus jammer dan’. Maar zulke leraren zijn tevens zeer bekwaam om de balans te bewaren in wat kan, of niet kan, als het gaat om persoonlijke zaken.

 Zo’n leraar kent elke leerling en de leerlingen kennen hem

Effectieve leraren zijn bijzonder goed in staat om te kijken wat een leerling bezig houdt. Zij kennen de persoonlijke interessewereld van hun klas. Ben jij zo’n leraar, dan vind je altijd wel een klik met elke leerling. 

Een effectieve leraar kan ‘Outside the Box’ denken. Jij geeft niet op een standaard manier les. Elke keer op dezelfde manier. Dat is toch vreselijk saai. Jij bent in staat om steeds weer op nieuwe manieren dingen uit te leggen. Wat werkt bij de ene groep/leerling, hoeft niet te werken bij de andere groep/leerling. Jij bent creatief en adaptief als het gaat om lesmethoden. Jij weet alle kinderen te triggeren.

Als effectieve leraar ben je sterk in de communicatie. Jij bent open, duidelijk en best direct. Maar altijd met gevoel en de nodige empathie. Als jij praat met iemand, dan spreekt daar respect uit. Kinderen, collega’s, ouders voelen zich veilig en gehoord. Aan jou hebben ze wat.

Een topleraar heeft niet meer nodig dan zichzelf

 Jij bent als effectieve leraar pro-actief. Natuurlijk ben je goed in plannen en je organisatie. Juist daardoor zie je van te voren risico’s, gevaren en mogelijkheden. Jij denkt dan in oplossingen en kansen. En al helemaal niet in problemen. En een effectieve en topleraar staat boven de stof. Heeft veel kennis en ervaring.

Een effectieve leraar gebruikt diverse media tijdens de lessen. Je gebruikt ze niet omdat dat in is. Je zet ze in op die momenten, waarop ze het beste tot hun recht komen. Maar je beperkt de inzet er ook van. Te vaak een PowerPoint is de doodsteek voor de actieve leerling. Jouw beste mediamiddelen: dat ben je zelf, je mimiek, je stem, je gevoel en uitstraling.

En effectieve leraar daagt zijn leerlingen uit. Zij vragen meer van hun leerlingen dan de gemiddelde leraar. En dat niet altijd met dank van die leerlingen. Zij zijn in staat om leerlingen goed te laten presteren, mede omdat zij hoge verwachtingen hebben. Pas als we ouder zijn, herinneren we ons deze topleraren.

Een effectieve leraar staat altijd boven de stof. Zij zijn in staat onderwijs te geven op een manier, die bij de leerlingen past. Zonder schijnbaar enige moeite kunnen ze inspelen op de individuele behoefte van de leerlingen. Zo’n leraar lijkt wel een jongleur. Alles onder controle, niets gaat mis en hij beheerst de techniek tot in de puntjes.

Echte topleraren vergeet je nooit

Een effectieve leraar, of topleraar word je niet zo maar. Zoiets gaat niet vanzelf. Je moet open staan voor goede adviezen en nieuwsgierig zijn naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Je dient kritisch naar je zelf en jouw handelen te zijn. Maar daarnaast moet je de drive en de passie hebben om het onderwijs tot een waar feest te maken, zowel voor je leerlingen, als voor jezelf. De effectieve leraar doet recht aan zijn leerlingen en aan zichzelf. En durft fouten toe te geven en kan zich kwetsbaar opstellen. Echte topleraren vergeet je nooit. 

Kijk ook eens naar mijn onderwijs gedichten.

Sinterklaas Intocht 2020

sinterklaas intocht 2020

Sinterklaas Intocht 2020 is anders dan in andere jaren. Om iedereen tegemoet te komen in de discussie rond Zwarte Piet, zou de steun en toeverlaat van Sinterklaas met zwarte vegen geschminkt kunnen worden. Dan ontstaat de zogeheten Roetveeg Piet. Zelfs zag ik al witte en andere gekleurde pieten bij de Sinterklaas Intocht 2020. Door de corona was alles al op een geheime plaats opgenomen.

Opnieuw wordt in diverse media ingegaan op de vroeger niet bestaande problematiek rond de rol van Zwarte Piet. Het lijkt een nationaal probleem te worden, waarbij een zeer kleine groep buitengewoon vasthoudend is. KZOP en andere broeders en zusters, die hetzelfde geloof aanhangen, blijven demonstreren. Ook tegen de roetveeg en andere gekleurde pieten.  En dat terwijl er in de wereld zich grote rampen afspelen. Waar blijft de tijd?

Winkels en Sinterklaas

Bepaalde groepen en ondernemers gaan echter mee met de fanatiek protesterende minderheid. Zo maakte de HEMA vorig jaar bekend geen zwarte pieten meer af te willen beelden in hun winkels. Zelfs is men van plan om de chocolade pieten niet meer te verkopen. Het lijkt me verstandig dat de HEMA (=Hollandse Eenheids Markt) de naam verandert. Hollandse zou verkeerd opgevat kunnen worden door allochtonen, met dien verstande dat alleen autochtonen daar hun boodschappen en rookworsten mogen kopen. Misschien beter dat het UEMA wordt (Universele Eenheids Markt). Dan stoot men niemand meer voor het hoofd.

Nog beter lijkt het me dat deze winkelketen gewoon van het toneel verdwijnt. Maar dan vind ik dat chocolade letters ook niet meer kunnen, dat lijkt me een belediging voor analfabeten. Ook DUPLO haalt de populaire Zwarte Pietjes uit het assortiment. Daardoor staat de Sint er helemaal alleen voor. Best triest. Bol.Com heeft ook geen zwarte pieten meer. Ja, zelfs in bibliotheken zijn de boeken met de zwarte piet verdwenen.

Anti-Piet demonstranten

De betogers, die tegen Zwarte Piet zijn en vooral in Amsterdam wonen, laten nog steeds van zich horen. Wekelijks staat men te protesteren in allerlei steden in ons land. Maar gelukkig is Amsterdam niet het gemiddelde van Nederland. Zeker 70% van onze bevolking is het met deze pressiegroep totaal oneens. Dit jaar, terwijl er helemaal geen intocht is vanwege corona, blijven deze groepen van leer trekken tegen het feest.  Tegendemonstranten maken er een dagje uit van. 

Wel is het jammer dat er officiële instanties zijn die ook nog olie op het vuur gooien en zich wel kunnen vinden in deze protesten, zoals Ineke Strouken. Het is triest dat deze vrouw zich zo laat manipuleren. Blijkbaar heeft ze een trauma over gehouden van het Sintfeest in haar jeugd. Of misschien heeft ze met de roede gehad, of moest ze mee naar Spanje. Nee SInterklaas Intocht 2020 is niet meer zoals het was. 

Gekleurde Pieten en roetveeg Pieten 

Daarnaast gingen er stemmen op om Zwarte Piet te vervangen door een zogenaamde Roetveeg Piet, een niet opgemaakte Piet met roetstrepen op zijn gezicht als verwijzing naar het feit dat deze knecht door de schoorsteen kruipt. Alsof dat kan. Zelf vind ik dit weer discriminerend, want al snel ligt de verbinding naar roetmop. En dat is ongepast.
Anderen vinden gekleurde Pieten een oplossing: paarse, gele, bruine, groene, blauwe en rode Pieten zouden in het gevolg van Sint moeten komen.
Maar dat stuit volgens mij op nog meer bezwaren:

  • Paarse Piet: volgens mij één die het erg benauwd heeft  IMG_0957
  • Gele Piet: een vieze piet, daar wil ik niet eens aan denken
  • Bruine Piet: deze trek ik gewoon door
  • Groene Piet: een piet die kotsmisselijk is en op ’t punt staat te gaan overgeven
  • Blauwe Piet: teveel gedronken of familie van de smurfen
  • Rode Piet: piet die zich schaamt zo mee te moeten lopen
  • Witte Piet: piet die al lang dood is

Sinterklaasliedjes

Helaas staan nu ook deze leuke en aloude liedjes ter discussie. Zo zou Zwarte Piet, of Piet vervangen moeten worden door ‘medewerker’, of collega. Dus ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ wordt dan ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je medewerker, want we zitten allen achter de versterker’. En ‘Dag Sinterklaasje, dag dag dag Zwarte Piet’ wordt dan ‘Dag Sinterklaasje, dag dag dag beste Piet, dag Sinterklaasje, dag dag luister naar ons afscheidslied’.
Maar wat doen we met ‘Sinterklaas Kapoentje’? Een kapoen is een gecastreerde haan. Da’s pas erg. Dit is echt iets wat niet meer kan in deze tijd van dierenleed. Zoiets zou juist verboden moeten worden.

De Zak van Sinterklaas

Het lijkt me beter dat Zwarte Piet blijft en dat Sinterklaas zich eens duidelijk uitspreekt over wat  hij wil. Tenslotte loopt hij het langst op onze aarde rond en bezoekt hij ons land al sinds 1850. Ik ben er dan ook een groot voorstander van dat de roe en de zak weer worden ingevoerd door de goedheiligman. Het wordt tijd dat Sint de koe bij de horens vat, of liever gezegd uit een ander vaatje tapt en uit de kast komt, zodat hij laat zien waar hij voor staat.

Ik kan me voorstellen dat de HEMA bijvoorbeeld in de ban wordt gedaan (Sint koopt er niets meer). Dat geldt dan ook voor andere winkels, die de Sint duperen.
Ook  kunnen we  eens vaker demonstreren voor zaken die er toe doen, zoals bijvoorbeeld het onderdrukken en verjagen van bepaalde bevolkingsgroepen op deze wereld, het vernietigen van de flora en fauna op onze planeet; of men kan er voor kiezen in de zak te worden gestopt en mee genomen te worden naar Spanje, alwaar men geheel op zich zelf de boontjes moet doppen.

Ondanks de hele heisa rond Sinterklaas, hoop ik dat de scholen en de leerlingen op 5 december een geweldig Sinterklaas feest kunnen vieren. Wij gaan zelf in ieder geval met kinderen en kleinkinderen er een gezellig Sinterklaas feest van maken. Zwarte Piet is bij ons nog steeds van harte welkom is, want wij zijn wel gastvrij. Nu stop ik en ga ik een bruine boterham eten en drink ik een kop zwarte koffie met een lekkere moorkop erbij, of vindt iemand dat soms racistisch? Of is dat tegen BLM?

 

11 Super Tips om het schooljaar goed te starten

11 super tips voor een goede start

11 Super Tips om het schooljaar goed te starten

De laatste week van de zomervakantie is voor een deel van ons land aangebroken. Niet zoals velen denken dat een leraar in het basisonderwijs zes weken niets doet. De laatste week worden allerlei voorbereidingen getroffen om een goede start van het schooljaar te realiseren. Of zelfs nog eerder. Als juf of meester hoop je dat alle spullen er zijn, dat je lokaal schoon is. Het inrichten kan beginnen, de voorbereidingen om de nieuwe groep te ontvangen zijn gestart.

Een goede start van het schooljaar

In de voorbije weken heb je tijdens de vakantie de nodige rust gevonden. Je kon afstand nemen. Je hoofd is weer leeg genoeg en je bruist van energie. Door de corona tijd van de laatste maanden was alles hectisch en onwerkelijk. Maar nu hoop je op een normale start van het nieuwe schooljaar.  

Toch kan ook het nieuwe schooljaar al heel raar starten. Zo was er misschien een ernstigestart schooljaar gebeurtenis in je eigen gezin, familie, of binnen je schoolgemeenschap tijdens de vakantie.  Of je bent ziek geweest, of één van je huisgenoten, hopelijk niet door corona.  Er is wat met je school gebeurd, bijvoorbeeld brand, of je lokaal is niet schoon en de nieuwe spullen zijn er nog niet. Allemaal zaken die je zo mooie geplande start in de war kunnen schoppen.

Waarom buitenspelen zo gezond is, juist nu!

Waarom buitenspelen zo gezond isDit was een raar schooljaar. Zeker voor kinderen en ouders. Verplicht binnen blijven, thuis schoolwerk maken. En nu ouders, leerkrachten en leerlingen weer gewend zijn aan school, staat de vakantie voor de deur. Het is dan ook goed om er op uit te trekken. Graag vertel ik, waarom buitenspelen zo gezond is. Juist nu. 

Als ouder moet je investeren in je kind. Dat kun je doen door ze alles te geven, wat ze willen. Dat kan door geld te geven. Maar het beter om te investeren in interesse, zorg en aandacht voor je kind. Dan ben je als ouder veel geloofwaardiger.  Nu de vakantie weer begint, is het ontzettend mooi om daar tijd voor te hebben. Zeker na al die rare corona maanden en de anderhalve meter samenleving.

Buitenspelen vroeger cool

Vroeger en dan spreek ik over de jaren ’50 en ’60, deden we niets anders. We voetbalden op straat. Speelden stoeprandje en ’s zomers lekker badminton. Soms een hele competitie met de buurkinderen. We speelden cowboy en indiaantje, zonder dat er anti-racisten zich er mee bemoeiden. We speelden met iedereen, ongeacht ras, stand, of geloof.

In de herfst maakten we bladerhuisjes. Soms had je een hondendrol tussen het blad. Ach, wat gaf dat. De meesten van ons waren immuun voor dergelijke kleinigheden. Of we gingen ‘mesje pingelen’ in het zand. Geen agent die toen dat zakmesje invorderde. 

’s Winters was het helemaal pret: sleeën achter de enige auto in de straat, sneeuwbal-gevechten, samen iglo’s bouwen, of gewoon sneeuwballen door geopende ramen naar binnen gooien.
Met Oudjaar was het helemaal feest: dan gooiden wij, de Roomse en Protestantse jeugd rotjes en gillende keukenmeiden naar elkaar. Op Nieuwjaarsdag voetballen met oude harde oliebollen. We konden met alles spelen. 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén

Deze website maakt gebruik van cookies. 

View more
Akkoord
Geen cookies